top of page

Gårdshems Hållbarhetspolicy

Gårdshem strävar efter att vara en ledande aktör inom norrländsk och svensk mat- och dryckeshantverk samtidigt som vi aktivt arbetar för att främja hållbarhet i alla våra verksamhetsområden. Våra åtaganden omfattar följande principer:

 

1. Miljömässig och klimatsmart drift:

Vi prioriterar klimatsmarta lösningar genom att minska vår energiförbrukning, använda förnybara energikällor och minska utsläppen från transporter.

Genom att minimera avfall och främja återvinning och återanvändning strävar vi efter att minska vår totala miljöpåverkan.

 

2. Socialt ansvarstagande:

Vi värnar om en inkluderande och respektfull arbetsmiljö där alla medarbetare behandlas lika och ges möjlighet att växa och utvecklas.

 

Genom att stödja lokala samhällsinitiativ och välgörenhetsorganisationer arbetar vi för social rättvisa och inkludering.

 

3. Lokalt samarbete och stöd till lokala producenter:

Vi främjar samarbete med små och medelstora lokala producenter för att stödja den lokala ekonomin och minska transportavstånden.

 

Genom att prioritera inköp från lokala och regionala leverantörer stöder vi hållbara produktionsmetoder och bidrar till bevarandet av lokala traditioner och kulturarv.

 

4. Utbildning och medvetandehöjning:

Vi engagerar oss i att utbilda både personal och kunder om vikten av hållbar konsumtion och erbjuder produkter och alternativ som främjar både hälsa och välbefinnande samt hållbarhet.

 

Genom att sprida kunskap och medvetenhet arbetar vi för att inspirera till positiva förändringar i vårt samhälle och bland våra kunder.

 

5. Kontinuerlig förbättring och uppföljning:

Vi förbinder oss att kontinuerligt utvärdera vår hållbarhetsprestanda och sätta upp ambitiösa mål för att aktivt bidra till en mer hållbar framtid.

 

Vi välkomnar och tar till oss feedback från våra intressenter för att ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete och säkerställa att vi lever upp till våra åtaganden.

 

Vid Gårdshem är hållbarhet inte bara en ambition utan en integrerad del av vår verksamhet. Genom att aktivt arbeta för miljömässig, social, och ekonomisk hållbarhet strävar vi efter att skapa en positiv påverkan på vårt samhälle och vår omvärld samtidigt som vi erbjuder våra kunder en genuin och kvalitativ upplevelse av norrländsk och svensk mat- och dryckeskultur.

bottom of page